1132 & 61743 at Okehampton1132 on Low Loader at Meldon47 375 & 31 452 Okehampton47 375 OkehamptonC&W team with their handyworkMeldon Quarry Station, since renamed Meldon Viaduct1st Class Coach interiorSanta Special at Okehampton142 063 on the 15.02 from St.James Park (Exeter) to Okehampton Sunday Rover serviceNewatchee Loco Repair ShopWinthrop JunctionNewatchee StationWinthrop StationLab 1170723 at OkehamptonGUV Van at Okehampton

Gallery January 2011

1132 on Low Loader at Meldon

1132 on Low Loader at Meldon taken on 2013-04-04 by Julian Pope.